หากบ้านของคุณมีหน้าต่างขนาดใหญ่ ที่หันไปในทิศทางที่มีแสงอาทิตย์ คุณอาจต้องพิจารณาติดตั้งกันสาดกันแดดเป็นอุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ให้กับหน้าต่าง ซึ่งกันสาดกันแดดจะสามารถป้องกันลำแสงของดวงอาทิตย์ได้โดยตรง และคอยป้องกันไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าไปสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งกันสาดให้กับหน้าต่างมีหลากหลายประเภท ทั้งแนวราบ แนวดิ่ง และแบบผสม (แนวราบและแนวดิ่ง)

กันสาดในแนวราบ

กันสาดในแนวราบเหมาะสำหรับหน้าต่างที่อยู่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ เนื่องจากจะสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายได้ดี การออกแบบกันสาดสำหรับบ้านและอาคาร สามารถทำได้ดังนี้

หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศเหนือจะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาด เนื่องจากในเดือนมิถุนายนเรามองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนมาทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้ค่ามุมที่ดวงอาทิตย์ทำมุมกับแนวดิ่งของผนังอาคารเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของดวงอาทิตย์ หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศใต้จะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นตัวกำหนดค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาดตามตาราง เนื่องจากเป็นช่วงที่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนไปทางทิศใต้ได้มากที่สุด

อาจสรุปได้ว่า กันสาดสำหรับหน้าต่างในทิศเหนือควรมีระยะยื่นของกันสาดทำมุมอย่างน้อย 10 องศากับขอบล่างของหน้าต่าง และกันสาดสำหรับหน้าต่างทางทิศใต้ควรมีระยะยื่นของกันสาดทำมุมอย่างน้อย 35 องศากับขอบล่างของหน้าต่าง จะเห็นว่า ถ้ายิ่งมีมุมมาก ยิ่งต้องใช้กันสาดที่มีระยะยื่นที่ยาวมากด้วย หรือเรียกง่ายๆได้ว่า หากต้องการป้องกันลำแสงตรงที่ตกกระทบหน้าต่างตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 16.00 น. จะต้องใช้ระยะยื่นยาวมาก ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยหักมุมกันสาดลง

กันสาดในแนวดิ่ง

กันสาดประเภทนี้เหมาะสำหรับหน้าต่างที่ตั้งอยู่ในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เนื่องจากสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเช้าและช่วงเย็นได้ดี แต่การออกแบบกันสาดในแนวดิ่งเพื่อบังแสงอาทิตย์ในทุกช่วงเวลา ทำได้ยาก เนื่องจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ใน ประเทศไทย ณ เวลาต่างๆ แนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมีการเบี่ยงเบนมาก แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ง่ายๆ ในการออกแบบกันสาดแนวดิ่ง มีมุมที่เหมาะสม คือ กำหนดกันสาดในแนวดิ่งให้ทำมุมประมาณ 30 องศากับระนาบผนัง

กันสาดแบบผสม

กันสาดแบบผสมเป็นกันสาดที่รวมเอาคุณสมบัติที่ดีของกันสาดในแนวราบและแนวดิ่งมาไว้รวมกัน เพื่อให้สามารถป้องกันลำแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมาตรงๆได้ตลอดวัน การออกแบบก็ใช้หลักแบบเดียวกับการออกแบบกันสาดในแนวราบและแนวดิ่งมาประกอบกัน

นอกจากการใช้กันสาดเป็นตัวช่วยในการบังแดดแล้ว การปลูกต้นไม้ให้เป็นกันสาดธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากๆในการช่วยบังแดดและช่วยให้มีอากาศที่ดีบริสุทธิ์ นอกจากนั้นยังช่วยลดความร้อนที่เข้ามาในบ้านและอาคาร และต้นไม้ยังสามารถให้ร่มเงาและสามารถปรับทิศทางลมไปในทิศทางที่ต้องการไ

For the residents of Vancouver and surrounding areas, Life Studios Inc must ring a bell. Wedding photography is such an important part, aimed at keeping the images and moments of the sizzling ceremony for years to come. However, to keep the best shots of the ceremony, you need a qualified photographer onboard.

In Vancouver, the services of a reliable wedding photographer are important for newlyweds and those in the engagement phase. For a new couple, the aim is to join the league of married people. This brings the dating period to an end and most couples would like to capture every moment of their wedding. By engaging a reliable photographer such as Life Studios Inc, you can capture the best moment of the auspicious occasion.

Reliable providers of wedding photography have adequate skills and experience to give you the best shots. Quality is very important when it comes to wedding photos. The photographs will last for many years and second-rate photo prints will lose value over the years.

Choose a Skilled Photographer

The goal of every couple is to have the best photos produced with skill and top-notch equipment. Qualified photographers have the best cameras and backup equipment to ensure that every goes on as planned on the wedding day.

With many photographers in the market, choosing the right photographer can be a daunting task. However, if you do a proper research early enough, you can avoid running up and down the last minute. Therefore, take time and filter the best providers from the rest of the practitioners. In the community of photographers around your area, it is possible to locate a reliable provider such as Life Studios Inc.

In the end, it comes down to your budget and how much research you have done. Reliable photographers are available, but they are costly. During your research, you will meet providers that are ready to take up your project at a huge fraction of the cost. However, beware of providers that are much cheaper than the market price. It may be a sign of something hidden. In many instances, the resultant photos are of poor quality.

On the other hand, reliable providers will ensure that they give you the best quality even though the service may be expensive. With their skills in fine art and documentary, you can rest assured that you will have the best photos to reflect your wedding for years to come. Some of the benefits that you can expect from a reliable wedding photographer include:

Exceptional quality:  this is possible because of the special cameras, backup equipment, and deep knowledge in photography. They are able to set the camera to a resolution that gives you the best quality.

Experience: having covered many wedding occasions, they are able to play around with your scene and the features around to give you the best shots.

Style: photography style varies from occasionally. With a reliable provider, you can have your photos captured in the best styles to match your requirements.

For more information about Life Studios Inc, visit http://lifestudiosinc.com/

Business Name: Life Studios Inc
Name: Life Studios Inc
Address: 1060 Quebec ST
Contact Name: Jacob
Phone: 6045685538
Mobile Phone: 17786282878
Logo URL: http://lifestudiosinc.com/wp-content/uploads/2015/10/logo3.png
Tagline: We Capture Life's Stories - Wedding Photography & Cinematography
Trading Hours: 8
Trading Days: 30
Payment Types: CC
Year Founded: 2006

Chinese product sourcing has become very common among many business owners across the world. As research and innovations grow so does the market for industrialized products. Thus, competitive businesses have to keep up their supplies as per the market demands.

Why source your products from China?

Any marketer or business owner knows that China has the leading manufacturers of variety of products not only in electronics but other industries including:

–      Building and construction

–      Clothing

–      Metal works

–      Packaging

–      Promotional item

–      Mining equipment

–      Automotives and many more.

China has a lot of established manufacturers that have the technology, skills and labor to produce high quality products in large quantities and in a timely manner.

Product sourcing China enables companies to cut down on production costs, save time and labor while at the same time keep up with demand and supply.

Among the major products being sourced from China are aluminum extrusions. If you are in the metal works business then China should be your manufacturers for your

aluminum products. There are 2 ways in which you can source your product from China. You can either:

1.   Personally contact aluminum extrusion manufacturers China based companies

2.   Use a professional sourcing agent that deals with aluminum extrusions China

Both options have their pros and cons as is with all import/export business. Companies outsourcing products from China on their own will require someone on the ground to locate and determine the best manufacturers for their supply. All logistics, negotiations, paperwork and any other requirements are entirely the responsibility of the company. This can be very frustrating, expensive and time wasting especially for new importers who are not very familiar in the industry.

On the other hand, all that hassle can be avoided if you get a Chinese Product Sourcing Agency that is renowned to deliver efficiently to clients all over the world.

Using an agent is very beneficial because they know great manufacturers in China who will produce quality and high standard products for your business. Agents like Made in China Sourcing have formed partnerships with a variety of aluminium extrusions China manufacturing companies that are highly skilled, well equipped and known to produce all kinds of aluminum extrusions used in construction or vehicle assembly.

Made in China Sourcing provides expert assistance in overseeing your sourcing project and guiding you throughout the process in order to ensure a successful business. The agents provided will take care of all logistics including paperwork, insurance and transit of your goods.

There are very many challenges when dealing with Chinese manufacturers. By hiring an agent in Chinese product sourcing, you can avoid any pitfalls that usually arise when directly dealing with a manufacturer. This is because agents assist the manufacturing company, do background checks and ensure that they have good quality control procedures in place before you can make any dealings with them.

Contact Made in China Sourcing  and find out more about their services. Get all your questions answered through their 24/7 live support and ask for a quote as well. Made in China has established in Sydney, Australia and is providing safe and convenient product sourcing from China to all business men and women in the country. Read More at http://www.chinese-manufacturer.com/

You have decided it’s time to invest in your home and make major changes and improvements, but do you really have to take it down entirely and start from scratch? Wouldn’t it be more practical to simply renovate? Ever thought of selling it? There are so many questions you need to answer before you invest in a home. Whatever your decision is, it is important that you consider all the pros and cons of each option you have before making drastic changes and big decisions. Whether you choose to renovate or demolish, commercial demolition Gold Coast can help.
The Option to Renovate
There are a few scenarios wherein choosing to renovate your home is a lot smarter than taking it down with the help of a commercial demolishing Gold Coast professional. The services provided by these professionals can be cost-efficient for those looking for a total demolition job but there are also instances wherein renovation is best for your budget. One of those instances is when you feel that your property is relatively new and built on a strong foundation. However, there is also a need to evaluate your needs by asking yourself a few questions:
1. Has your family started to outgrow your property?
2. Do you need more space in the bedroom, kitchen, or some other parts of the house?
3. How much will the cost of the renovation project will be?
4. Will you have a temporary place to stay in while renovation is ongoing?
The cost factor, in particular, is what you will have to look into because you would not want to spend thousands of dollars trying to renovate your home when it would’ve been better of that you hired home demolishing Sunshine Coast professionals.
When to Opt for Demolition
Starting over from scratch can be a scary thing for most homeowners and families. However, tapping into a professional for your residential or commercial demolition Gold Coast needs can be smart in the following scenarios: 1) when the cost of repairing and renovating an old and unstable house is more costly down the road, and 2) when you do not want to transfer to another location but your house needs to be completely re-constructed.
The extent of a home renovation project is often difficult to determine. Hence, there is a huge possibility that your home renovation budget might double, even triple. If that should happen, you might be better off taking down the entire house and starting over wherein you’d be more confident about the foundation of the structure. Also, location is another tricky factor to look into when making a decision because it will greatly impact your life, as well as your children, as part of your daily routine.
If you need a reliable company to handle home demolitions Sunshine coast area, Woodstock Demolition is your best bet. They are fully equipped with heavy equipment and tools, as well as highly trained and licensed professionals, to ensure the quality of the demolition job. A commercial demolition Gold Coast company can make the transition go smoothly to ensure that you and your family can have a safe, clean and reliable place to call home. Read More at http://www.woodstockdemolition.com.au