หากบ้านของคุณมีหน้าต่างขนาดใหญ่ ที่หันไปในทิศทางที่มีแสงอาทิตย์ คุณอาจต้องพิจารณาติดตั้งกันสาดกันแดดเป็นอุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ให้กับหน้าต่าง ซึ่งกันสาดกันแดดจะสามารถป้องกันลำแสงของดวงอาทิตย์ได้โดยตรง และคอยป้องกันไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าไปสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งกันสาดให้กับหน้าต่างมีหลากหลายประเภท ทั้งแนวราบ แนวดิ่ง และแบบผสม (แนวราบและแนวดิ่ง)

กันสาดในแนวราบ

กันสาดในแนวราบเหมาะสำหรับหน้าต่างที่อยู่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ เนื่องจากจะสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายได้ดี การออกแบบกันสาดสำหรับบ้านและอาคาร สามารถทำได้ดังนี้

หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศเหนือจะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาด เนื่องจากในเดือนมิถุนายนเรามองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนมาทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้ค่ามุมที่ดวงอาทิตย์ทำมุมกับแนวดิ่งของผนังอาคารเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของดวงอาทิตย์ หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศใต้จะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นตัวกำหนดค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาดตามตาราง เนื่องจากเป็นช่วงที่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนไปทางทิศใต้ได้มากที่สุด

อาจสรุปได้ว่า กันสาดสำหรับหน้าต่างในทิศเหนือควรมีระยะยื่นของกันสาดทำมุมอย่างน้อย 10 องศากับขอบล่างของหน้าต่าง และกันสาดสำหรับหน้าต่างทางทิศใต้ควรมีระยะยื่นของกันสาดทำมุมอย่างน้อย 35 องศากับขอบล่างของหน้าต่าง จะเห็นว่า ถ้ายิ่งมีมุมมาก ยิ่งต้องใช้กันสาดที่มีระยะยื่นที่ยาวมากด้วย หรือเรียกง่ายๆได้ว่า หากต้องการป้องกันลำแสงตรงที่ตกกระทบหน้าต่างตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 16.00 น. จะต้องใช้ระยะยื่นยาวมาก ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยหักมุมกันสาดลง

กันสาดในแนวดิ่ง

กันสาดประเภทนี้เหมาะสำหรับหน้าต่างที่ตั้งอยู่ในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เนื่องจากสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเช้าและช่วงเย็นได้ดี แต่การออกแบบกันสาดในแนวดิ่งเพื่อบังแสงอาทิตย์ในทุกช่วงเวลา ทำได้ยาก เนื่องจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ใน ประเทศไทย ณ เวลาต่างๆ แนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมีการเบี่ยงเบนมาก แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ง่ายๆ ในการออกแบบกันสาดแนวดิ่ง มีมุมที่เหมาะสม คือ กำหนดกันสาดในแนวดิ่งให้ทำมุมประมาณ 30 องศากับระนาบผนัง

กันสาดแบบผสม

กันสาดแบบผสมเป็นกันสาดที่รวมเอาคุณสมบัติที่ดีของกันสาดในแนวราบและแนวดิ่งมาไว้รวมกัน เพื่อให้สามารถป้องกันลำแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมาตรงๆได้ตลอดวัน การออกแบบก็ใช้หลักแบบเดียวกับการออกแบบกันสาดในแนวราบและแนวดิ่งมาประกอบกัน

นอกจากการใช้กันสาดเป็นตัวช่วยในการบังแดดแล้ว การปลูกต้นไม้ให้เป็นกันสาดธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากๆในการช่วยบังแดดและช่วยให้มีอากาศที่ดีบริสุทธิ์ นอกจากนั้นยังช่วยลดความร้อนที่เข้ามาในบ้านและอาคาร และต้นไม้ยังสามารถให้ร่มเงาและสามารถปรับทิศทางลมไปในทิศทางที่ต้องการไ

Chinese product sourcing has become very common among many business owners across the world. As research and innovations grow so does the market for industrialized products. Thus, competitive businesses have to keep up their supplies as per the market demands.

Why source your products from China?

Any marketer or business owner knows that China has the leading manufacturers of variety of products not only in electronics but other industries including:

–      Building and construction

–      Clothing

–      Metal works

–      Packaging

–      Promotional item

–      Mining equipment

–      Automotives and many more.

China has a lot of established manufacturers that have the technology, skills and labor to produce high quality products in large quantities and in a timely manner.

Product sourcing China enables companies to cut down on production costs, save time and labor while at the same time keep up with demand and supply.

Among the major products being sourced from China are aluminum extrusions. If you are in the metal works business then China should be your manufacturers for your

aluminum products. There are 2 ways in which you can source your product from China. You can either:

1.   Personally contact aluminum extrusion manufacturers China based companies

2.   Use a professional sourcing agent that deals with aluminum extrusions China

Both options have their pros and cons as is with all import/export business. Companies outsourcing products from China on their own will require someone on the ground to locate and determine the best manufacturers for their supply. All logistics, negotiations, paperwork and any other requirements are entirely the responsibility of the company. This can be very frustrating, expensive and time wasting especially for new importers who are not very familiar in the industry.

On the other hand, all that hassle can be avoided if you get a Chinese Product Sourcing Agency that is renowned to deliver efficiently to clients all over the world.

Using an agent is very beneficial because they know great manufacturers in China who will produce quality and high standard products for your business. Agents like Made in China Sourcing have formed partnerships with a variety of aluminium extrusions China manufacturing companies that are highly skilled, well equipped and known to produce all kinds of aluminum extrusions used in construction or vehicle assembly.

Made in China Sourcing provides expert assistance in overseeing your sourcing project and guiding you throughout the process in order to ensure a successful business. The agents provided will take care of all logistics including paperwork, insurance and transit of your goods.

There are very many challenges when dealing with Chinese manufacturers. By hiring an agent in Chinese product sourcing, you can avoid any pitfalls that usually arise when directly dealing with a manufacturer. This is because agents assist the manufacturing company, do background checks and ensure that they have good quality control procedures in place before you can make any dealings with them.

Contact Made in China Sourcing  and find out more about their services. Get all your questions answered through their 24/7 live support and ask for a quote as well. Made in China has established in Sydney, Australia and is providing safe and convenient product sourcing from China to all business men and women in the country. Read More at http://www.chinese-manufacturer.com/